مرتب سازی براساس :
نتایج یافت شده : {{filtered.length}}

{{flights.FlightProposals[0].LeavingFlightGroup.Departure | date:'yyyy/MM/dd'}} - {{flights.FlightProposals[0].ReturningFlightGroup.Departure | date:'yyyy/MM/dd'}}

{{flights.FlightProposals[0].LeavingFlightGroup.DepartureStandardDate}} - {{flights.FlightProposals[0].ReturningFlightGroup.DepartureStandardDate}}

{{ item.LeavingFlightGroup.ClassTypeName}}
چارتر
سیستمی
{{ item.LeavingFlightGroup.Origin}} - {{item.LeavingFlightGroup.OriginCity}}
{{ item.LeavingFlightGroup.Duration}}
{{item.LeavingFlightGroup.DestinationCity}} - {{ item.LeavingFlightGroup.Destination}}
{{ item.LeavingFlightGroup.DepartureTime}}
{{ item.LeavingFlightGroup.ArrivalTime}}
{{ item.LeavingFlightGroup.NumberOfStopsText}}
{{ item.ReturningFlightGroup.ClassTypeName}}
چارتر
سیستمی
{{ item.ReturningFlightGroup.Origin}} - {{item.ReturningFlightGroup.OriginCity}}
{{ item.ReturningFlightGroup.Duration}}
{{item.ReturningFlightGroup.DestinationCity}} - {{ item.ReturningFlightGroup.Destination}}
{{ item.ReturningFlightGroup.DepartureTime}}
{{ item.ReturningFlightGroup.ArrivalTime}}
{{ item.ReturningFlightGroup.NumberOfStopsText}}

قیمت پایه : {{item.TotalFare | number}} ریال

جمع کل : {{item.TotalText}} ریال

جزئیات پرواز

{{item.LeavingFlightGroup.DestinationCity}} {{item.LeavingFlightGroup.OriginCity}}

{{item.LeavingFlightGroup.Departure | date:'yyyy/MM/dd'}} - {{item.ReturningFlightGroup.Departure | date:'yyyy/MM/dd'}}

{{item.LeavingFlightGroup.DepartureStandardDate}} - {{item.ReturningFlightGroup.DepartureStandardDate}}

پرواز رفت{{detail.StopDuration}}
{{detail.Origin}} - {{detail.OriginCityName | uppercase}} - {{detail.OriginCityAirport}}
{{detail.day}} - {{detail.DateD}} - {{detail.DepartureTime}}
{{item.LeavingFlightGroup.ClassTypeName}}/{{detail.Class}}
{{detail.Destination}} - {{detail.DestinationCityName | uppercase}} - {{detail.DestinationCityAirport}}
{{detail.dayArrival}} - {{detail.DateA}} - {{detail.ArrivalTime}}
{{detail.Aircraft | limitTo:1:10}}
-
{{detail.Quantity}}
{{detail.FlightNumber}}
پرواز برگشت{{detail.StopDuration}}
{{detail.Origin}} - {{detail.OriginCityName | uppercase}} - {{detail.OriginCityAirport}}
{{detail.day}} - {{detail.DateD}} - {{detail.DepartureTime}}
{{item.LeavingFlightGroup.ClassTypeName}}/{{detail.Class}}
{{detail.Destination}} - {{detail.DestinationCityName | uppercase}} - {{detail.DestinationCityAirport}}
{{detail.dayArrival}} - {{detail.DateA}} - {{detail.ArrivalTime}}
{{detail.Aircraft}}
-
{{detail.Quantity}}
{{detail.FlightNumber}}

جدول قیمت

مسافران
قیمت پایه
مالیات
هزینه ها
قیمت پایه
تعداد
قیمت کل
{{price.PaxTypetxt}}
{{price.Fare | number:0}}
{{price.Tax | number:0}}
{{price.Fee | number:0}}
{{price.Total | number:0}}
{{price.Count}}
{{(price.Count)*(price.Total) | number:0}} ریال
مبلغ قابل پرداخت
{{item.Total | number:0}} ریال

اطلاعات مسافران

لطفا نام مسافر در کاراکتر های لاتین را وارد کنید، مشخصات مسافران دقیقا باید با پاسپورت مطابقت داشته باشد.

صحت اطلاعات وارد شده مسافران به عهده خودتان است. لطفا در وارد نمودن اطلاعات نهایت دقت را مبذول فرمایید.

مسافران پیشین {{$index + 1}} - {{pax.Typetxt}}
اتباع خارجی

محاسبه قیمت
قیمت پرواز :
  • {{price.PaxTypetxt}} - {{price.Count}} نفر {{(price.Count)*(price.Total) | number:0}}
جمع کل :{{item.TotalText}} ریال {{item.TotalText}} ریال
{{www | number:0}} ریال

بازبینی اطلاعات خرید

اطلاعات پرواز ( {{flights.FlightProposals[0].LeavingFlightGroup.Departure | date:'yyyy/MM/dd'}} - {{flights.FlightProposals[0].ReturningFlightGroup.Departure | date:'yyyy/MM/dd'}} )
{{ item.LeavingFlightGroup.ClassTypeName}}
چارتر
سیستمی
{{ item.LeavingFlightGroup.Origin}} - {{item.LeavingFlightGroup.OriginCity}}
{{ item.LeavingFlightGroup.Duration}}
{{item.LeavingFlightGroup.DestinationCity}} - {{ item.LeavingFlightGroup.Destination}}
{{ item.LeavingFlightGroup.DepartureTime}}
>------------------>
{{ item.LeavingFlightGroup.ArrivalTime}}
{{ item.LeavingFlightGroup.NumberOfStopsText}}

{{ item.ReturningFlightGroup.Origin}} - {{item.ReturningFlightGroup.OriginCity}}
{{ item.ReturningFlightGroup.Duration}}
{{item.ReturningFlightGroup.DestinationCity}} - {{ item.ReturningFlightGroup.Destination}}
{{ item.ReturningFlightGroup.DepartureTime}}
>------------------>
{{ item.ReturningFlightGroup.ArrivalTime}}
{{ item.ReturningFlightGroup.NumberOfStopsText}}
اطلاعات مسافران
نام
نام خانوادگی
شماره پاسپورت
تاریخ تولد

{{$index + 1}} - {{pax.FirstName | uppercase}} / MRS

{{$index + 1}} - {{pax.FirstName | uppercase}} / MR

{{pax.Surname | uppercase}}
{{pax.PassportNumber | uppercase}}
{{pax.NationalCode | uppercase}}
{{pax.DateOfBirth }}
اطلاعات رزرو
شماره رزرو ( PNR )
وضعیت
ساعت و تاریخ ابطال

{{reserveInfo.pnr}}
{{reserveInfo.alert}}
{{reserveInfo.ticketTimeLimite}}
-----
اطلاعات کاربری
نام و نام خانوادگی
ایمیل
موبایل

{{flights.ContactInfo.FullName}}
{{flights.ContactInfo.Email}}
{{flights.ContactInfo.MobileNo}}
محاسبه قیمت
قیمت پرواز :
  • {{price.PaxTypetxt}} - {{price.Count}} نفر {{(price.Count)*(price.Total) | number:0}}
جمع کل :{{item.TotalText}} ریال {{item.TotalText}} ریال
{{www | number:0}} ریال

منو